Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1.§ Zasady rezerwacji pobytu

1.Dokonanie rezerwacji pobytu w Obiekcie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rezerwacji pobytu Klient może dokonać poprzez:
– telefon
– wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail
2.Zasady rezerwacji
Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do Obiektu prosimy o powiadomienie do godz. 12.00.
3.Dokonanie rezerwacji wymaga wpłacenia zadatku
4.Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji na prośbę Klienta złożoną co najmniej na 2 dni przed dniem przyjazdu nie pociąga za sobą kosztów dla Klienta. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.
5.Ceny pokoi ustalane są indywidualnie w zależności od pokoju ,wielkości grupy oraz długości pobytu.

2.§ Doba
1.Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.
2. Jeśli zaistnieje potrzeba Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3.§ Korzystanie z pokoju
1.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2.Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od 7.00 do 20.00.
3.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu , wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w nim , albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Obiektu.

4.§ Obowiązki Obiektu.
Obiekt ma obowiązek zapewnić:
1.Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
2.Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
3.Sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

5.§ Zasady porządkowe korzystania z Obiektu
1.W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego
2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
3.Bez zgody pracowników Obiektu nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi.
4.Na terenie Obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
5.Poza miejscami wyznaczonymi na terenie Obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
6.Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów.

6.§ Odpowiedzialność za mienie
1.Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi .
2.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych w Obiekcie powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
4.Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody w mieniu Obiektu lub mieniu Gościa niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na jego teren ,w szczególności pieniądze , papiery wartościowe , dokumenty , urządzenia elektryczne itp. oraz za pojazdy parkowane w na terenie lub w otoczeniu obiektu .

7.§ Akceptacja Regulaminu
1.Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Obiektu www.Galileo noclegi.pl jest dostępny w recepcji i pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy.
2.Dokonanie rezerwacji na pobyt w Obiekcie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.